Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu mojeogrzewanie.pl

1. Sklep internetowy mojeogrzewanie.pl jest administrowany przez firmę Tanieogrzewanie.pl sp z o.o  Ks Janusza 327 w Krakowie, zarejestrowany w KRS pod numerem: 0001016199, posiadający NIP: 679 325 88 30

2.Zamówienia w sklepie internetowym  można składać 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia  poprzez akceptację  i wypełnienie wymagań złożenia zamówienia przez koszyk zakupów w sklepie internetowym

3.Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia generowanego przez sklep internetowy

4 .Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź  potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku braku komunikacji mailowej z klientem umożliwiającej realizację zamówienia.  Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5.Sklep www.mojeogrzewanie.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku wątpliwości co do rzetelności zamówienia lub braku definicji sposobu płatności lub jej braku .

6.Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym . Podany w ofercie sklepu termin realizacji rozpoczyna się w momencie wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego

7 .Ceny towarów i produktów  znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego podawane sa brutto- z podatkiem VAT ale bez kosztów transportu do klienta. Sposoby płatności definiowane są bezpośrednio przez kupującego w momencie składania zamówienia

8.Sklep internetowy www.mojeogrzewanie.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Sklep zastrzega sobie również prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

9 .Czas realizacji zamówienia jest podawany podczas potwierdzenia realizacji zamówienia i podawany jest w dniach roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, termin realizacji będzie uzależniony od terminu dostawy ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

10. Sklep www.mojeogrzewanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską lub Poczte Polską. Nie ponosi tez odpowiedzialności w opóźnieniu w dostawie tkwiącej po winie odbiorcy ( np. utrudniony kontakt lub dostępność odbiorcy w domu)

11. Transport odbywa się na koszt zamawiającego, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia w specjalnym formularzu.

12. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu winę ponosi dostawca przesyłki (firma kurierska lub Poczta Polska).

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

14. Reklamacją nie będą objęte :

-Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,

-Uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania lub składowania produktu,

-Uszkodzenia lub wady powstałe na skutek przeróbek, napraw lub zmian dokonanych przez Użytkownika,

15. Domniemywa się, że Użytkownik - Kupujący, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte i nie wnosi do nich żadnych uwag ani skarg.

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
 2. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
 3. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl